1964 – എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ നിയമസംഗ്രഹം

1964 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എറണാകുളം അതിരൂപതയുടെയും, ഇടവകകളുടെയും, സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങളുടെയും, നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും സമാഹാരമായ
എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ നിയമസംഗ്രഹം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ബ.വികാരിമാരും, ഇടവകവൈദികരും, സന്യാസസഭകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അധിപന്മാരും അതിരൂപതയുടെ ഭരണഘടനയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ നിയമസംഗ്രഹത്തിലെ നിയമങ്ങളും, നടപടിക്രമങ്ങളും വായിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുകയും 1964 ആഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നാം തിയതി മുതൽ അവ അയഥാവിധി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എറണാകുളം മെത്രാപ്പൊലീത്താ ആമുഖമായി അനുശാസിക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

 1964 - എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ നിയമസംഗ്രഹം
1964 – എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ നിയമസംഗ്രഹം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: എറണാകുളം അതിരൂപതയിലെ നിയമസംഗ്രഹം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 200
 • അച്ചടി: The Mar Louis Memorial Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1978 – ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1978 സെപ്തംബർ ഒക്ടോബർ ലക്കത്തിലെ വിശാലകേരളം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ജ്ഞാനപീഠജേതാവായ കവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള എത്തിനോട്ടമാണ് ലേഖനവിഷയം. കവിയുടെ ബാല്യകാലജീവിതം, കാവ്യരചനയിൽ മറ്റുകവികൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം, കവിതകളുടെ ഹ്രസ്വനിരൂപണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനപീഠവും, പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതിയും, പാർലമെൻ്റ് അംഗത്വവും കാരണം അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യവും ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1978 - ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം - സി. കെ. മൂസ്സത്

1978 – ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ജി യുടെ കാവ്യപ്രപഞ്ചം
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 7
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1929 – ദിവ്യസാഹിത്യ പ്രവേശം – അരുവിത്തുറ വി. ഡി. തോമ്മാക്കത്തനാർ

1929ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അരുവിത്തുര വി. ഡി. തോമ്മാക്കത്തനാർ രചിച്ച ദിവ്യസാഹിത്യപ്രവേശം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ക്രിസ്തുമതം ആധാരമായ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ പ്രാചീനമെന്നും നവീനമെന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം. യഹൂദമതാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നവ പ്രാചീനവും, യഹൂദമതത്തെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിനായി ജനിച്ച ദൈവപുത്രൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും പ്രസംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളവ നവീനവുമാണ്. രണ്ടു വിഭാഗത്തിലും പെടുന്ന പുസ്തങ്ങളെ പറ്റി സാമാന്യ അറിവു പകർന്നുകൊടുക്കുവാൻ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണിത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

 1929 - ദിവ്യസാഹിത്യ പ്രവേശം - അരുവിത്തുറ വി. ഡി. തോമ്മാക്കത്തനാർ
1929 – ദിവ്യസാഹിത്യ പ്രവേശം – അരുവിത്തുറ വി. ഡി. തോമ്മാക്കത്തനാർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ദിവ്യസാഹിത്യ പ്രവേശം
 • രചന: അരുവിത്തുറ വി. ഡി. തോമ്മാക്കത്തനാർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1929
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 172
 • അച്ചടി: St. Josephs Press, Mannanam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1976 – ആചാര്യ വിനോബഭാവെ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1976 സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ കേരള കൗമുദി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആചാര്യ വിനോബഭാവെ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി നാമനിർദ്ദേശം നൽകിയത് വിനോബ ഭാവെയുടെ പേരും അതിനു ശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിൻ്റെയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെയും ആയിരുന്നു. ആചാര്യ വിനോബഭാവെ ജയന്തി ആചരിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ലേഖകൻ.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1976 – ആചാര്യ വിനോബഭാവെ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആചാര്യ വിനോബഭാവെ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 1
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1952 – എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് – സി എഫ്. ആൻഡ്രൂസ്

മത നേതാവും, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത അനുയായികളിൽ ഒരാളുമായ സി.എഫ്. ആൻഡ്രൂസ് (1871–1940) 1952 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച What I owe to Christ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയായ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആത്മീയശക്തിയിലുള്ള ദൃഢ വിശ്വാസത്തോടും അസാധാരണമായ അനുഭവജ്ഞാനത്തോടും ജീവിതം നയിച്ച ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ആത്മകഥാപരമായ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ് ഇത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

1952 - എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് - സി എഫ്. ആൻഡ്രൂസ്
1952 – എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് – സി എഫ്. ആൻഡ്രൂസ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള കടപ്പാട് 
 • രചന: സി. എഫ്. ആൻഡ്രൂസ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1952
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 272
 • അച്ചടി: Literature Press, Thiruvalla
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

കേരളവർമ്മയുടെ “മൂന്നാം പാഠം” – സി. കെ. മൂസ്സത്

ആധുനിക മലയാളഗദ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച മൂന്നാം പാഠം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന് സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥ നിരൂപണമായ കേരളവർമ്മയുടെ “മൂന്നാം പാഠം” എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കൊച്ചിയിലെ മോഡേൺ പ്രസ്സിൽ മുദ്രണം ചെയ്ത ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പുസ്തക സംവിധാനം, വിഷയവൈവിധ്യം, ശൈലീഭേദങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിനുണ്ടായ വളർച്ച കാണാനാവുമെന്ന് ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 212 പേജുകളിൽ 103 ഗദ്യപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലെ ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെ ഉദാഹരണസഹിതം വിശദമാക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം - സി. കെ. മൂസ്സത്
കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

1988 – മലബാർ കുടിയേറ്റവും, സി. എം. ഐ സഭയും – ബർണ്ണഡിൻ

1988 ൽ ബർണ്ണഡിൻ രചിച്ച മലബാർ കുടിയേറ്റവും, സി. എം. ഐ സഭയും എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഭാരതത്തിലെ പ്രഥമ അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹയുടെ പ്രേഷിതചൈതന്യപൈതൃകം സ്വാംശീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ആഗോളവ്യാപകമായ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും സി. എം. ഐ സഭ വളർന്നിട്ടുള്ളതും, പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതും.
സഭയുടെ മലബാറിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനാനുഭവങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറിയവരുടെ യാതനകളും, വേദനകളും അടുത്തറിഞ്ഞ് അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക കൂടെ ചെയ്ത ഗ്രന്ഥകർത്താവും വൈദികനുമായ ബർണ്ണഡിനച്ചൻ.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്

1988 - മലബാർ കുടിയേറ്റവും, സി. എം. ഐ സഭയും - ബർണ്ണഡിൻ
1988 – മലബാർ കുടിയേറ്റവും, സി. എം. ഐ സഭയും – ബർണ്ണഡിൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: മലബാർ കുടിയേറ്റവും, സി. എം. ഐ സഭയും
 • രചന: ബർണ്ണഡിൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1988
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 140
 • അച്ചടി: K.C.M Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1976 – നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നാട്ടുഭാഷകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1976 സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപതിപ്പിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നാട്ടുഭാഷകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഗരിക, സംസ്കാര വികസനം അവിടത്തെ കവികൾ, ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ, പ്രസംഗകർത്താക്കൾ എന്നിവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ പാടിയും, എഴുതിയും, സംസാരിച്ചും കൊണ്ടു മാത്രമേ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുവാനും, അവരുടെ സ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുവാനും നമുക്കു സാധിക്കുയുള്ളുവെന്ന് ലേഖനം വിശദമാക്കുന്നു. മാതൃഭാഷയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ആലോചിക്കാനും, പഠിക്കാനും, സംസാരിക്കാനും വിദേശഭാഷയിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണെന്നും ലേഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1976 - നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നാട്ടുഭാഷകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം - സി. കെ. മൂസ്സത്
1976 – നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നാട്ടുഭാഷകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നാട്ടുഭാഷകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1976
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 6
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1976 – ആറ്റൂർ ഒരു ഗവേഷകൻ – സി. കെ. മൂസ്സത്

പണ്ഡിതൻ, കവി, നാടക കർത്താവ്, ശാസ്ത്രകാരൻ, ഗവേഷകൻ, നിരൂപകൻ, വിമർശകൻ, അധ്യാപകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച മഹാത്മാവാണ് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണ പിഷാരടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആചരണവേളയിൽ 1976 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
ഗ്രന്ഥാലോകത്തിൻ്റെ ജൂൺ, ജൂലൈ ലക്കങ്ങളിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആറ്റൂർ ഒരു ഗവേഷകൻ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആറ്റൂരിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, സാഹിത്യ മേഖലയിലെ ബന്ധങ്ങൾ, സാഹിത്യ ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ, ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യകൃതികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1976 - ആറ്റൂർ ഒരു ഗവേഷകൻ - സി. കെ. മൂസ്സത്
1976 – ആറ്റൂർ ഒരു ഗവേഷകൻ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ആറ്റൂർ ഒരു ഗവേഷകൻ
 • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1976
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1986 – Three Century Kerala Carmelite Mission – Victor Sanmiguel

Through this post we are releasing the scan of Three Century Kerala Carmelite Mission published in the year 1986. The Spanish author of the book Victor Sanmiguel who became the Bishop of Kuwait in 1966. He served for nearly 38 years in the Kerala Churches and was the Director of Social Action and Welfare for the Dioceses of Kerala for 10 years and lecturer in sociology for 25 years at the Saint Joseph’s Pontifical Seminary of Alway.

The book is the history of the Carmelite Mission in Kerala and India for the three Centuries. It is divided into four periods. Fulfilling the pontifical mission (1956 to1700), Vicar Apostolate (  1704 to 1838) Modern history including the separation of the Syrians upto 1975 with the handing over of the Alway Seminary to the Kerala Bishops Conference and the establishment of a variety of institutions different Carmelite Apostolates such as Carmelites of Mary Immaculate, Manjummel Carmelite, Malabar Province, Verapoly Unit,  Mother of Carmel, Theresian Carmelites, Apostolic Carmel,  The Congregation of Carmelite Sisters of St. Theresa, Holy Angels Carmelite, Trivandrum and the Cloistered Carmelite. The book depicts the outline of Christianity in India especially in Kerala.

This document is digitized as part of the Dharmaram College Library digitization project.

1986 - Three Century Kerala Carmelite Mission - Victor Sanmiguel
1986 – Three Century Kerala Carmelite Mission – Victor Sanmiguel

Metadata and link to the digitized document

Metadata and link to the digitized document are provided below. A facility to read the document online is provided in the item page. Click on the first image that you see on the item page to download the document.

 • Name: Three Century Kerala Carmelite Mission
 • Author: Victor Sanmiguel
 • Published Year: 1986
 • Number of pages: 188
 • Printing : Theresian Press, Khammam
 • Scan link: Link