1988 - മലബാർ കുടിയേറ്റവും, സി. എം. ഐ സഭയും - ബർണ്ണർഡിൻ