1929 - ദിവ്യസാഹിത്യ പ്രവേശം - അരുവിത്തുറ വി. ഡി. തോമ്മാക്കത്തനാർ