കേരളവർമ്മയുടെ “മൂന്നാം പാഠം” – സി. കെ. മൂസ്സത്

ആധുനിക മലയാളഗദ്യത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ച മൂന്നാം പാഠം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന് സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥ നിരൂപണമായ കേരളവർമ്മയുടെ “മൂന്നാം പാഠം” എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കൊച്ചിയിലെ മോഡേൺ പ്രസ്സിൽ മുദ്രണം ചെയ്ത ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പുസ്തക സംവിധാനം, വിഷയവൈവിധ്യം, ശൈലീഭേദങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗദ്യസാഹിത്യത്തിനുണ്ടായ വളർച്ച കാണാനാവുമെന്ന് ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 212 പേജുകളിൽ 103 ഗദ്യപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലെ ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗതിയെ ഉദാഹരണസഹിതം വിശദമാക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം - സി. കെ. മൂസ്സത്
കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: കേരളവർമ്മയുടെ മൂന്നാം പാഠം
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *