1997 – പുതുമയും പുത്തൻപുതുമയും വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ – സ്കറിയ സക്കറിയ

1997 മെയ് മാസത്തിലെ അസ്സീസി മാസികയിൽ (പുസ്തകം 44 ലക്കം 05) സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ പുതുമയും പുത്തൻപുതുമയും വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  നഴ്സറി തലം മുതൽ സർവ്വകലാശാല തലം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മൗലികമായ പരിവർത്തനത്തെകുറിച്ചാണ് ഈ ലേഖനം.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1997 - പുതുമയും പുത്തൻപുതുമയും വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ
1997 – പുതുമയും പുത്തൻപുതുമയും വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: പുതുമയും പുത്തൻപുതുമയും വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1997
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 5
  • അച്ചടി: Seraphic Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *