1987 – ഭാഷാ സംസ്ഥാനം നല്ല ഭാഷയിലായോ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1987 ജനുവരിയിൽ ഇറങ്ങിയ ജന്മഭൂമി വാർഷികപതിപ്പിൽ സി കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ ഭാഷാ സംസ്ഥാനം നല്ല ഭാഷയിലായോ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.
സാംസ്കാരികമായ ഏകീകരണത്തിനോ ഭാഷാ വികസനത്തിനോ ഭാഷാ സംസംസ്ഥാന രൂപീകരണം സഹായകമായിട്ടുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ് സി കെ മൂസ്സത് ഈ ലേഖനത്തിൽ.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1987 - ഭാഷാ സംസ്ഥാനം നല്ല ഭാഷയിലായോ - സി. കെ. മൂസ്സത്

1987 – ഭാഷാ സംസ്ഥാനം നല്ല ഭാഷയിലായോ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഭാഷാ സംസ്ഥാനം നല്ല ഭാഷയിലായോ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1987
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *