1987 - ഭാഷാ സംസ്ഥാനം നല്ല ഭാഷയിലായോ - സി. കെ. മൂസ്സത്