1997 - പുതുമയും പുത്തൻപുതുമയും വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ