1963 – മൺമറഞ്ഞ ഭാഷാ കവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) – ചെന്നിത്തല കൃഷ്ണയ്യർ.

1963ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചെന്നിത്തല കൃഷ്ണയ്യർ രചിച്ച മൺമറഞ്ഞ ഭാഷാകവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) എന്ന ജീവചരിത്രകൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മൺമറഞ്ഞുപോയ പന്ത്രണ്ട് ഭാഷാകവികളുടെ ജീവിതവും, കൃതികളുമാണ് ചെന്നിത്തല കൃഷ്ണയ്യർ ഈ കൃതിയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭാഷക്ക് വിലയേറിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഭാഷാസ്നേഹികളായ ഈ കവികളെ കുറിച്ച് പല പുതിയ അറിവുകളും ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1963 - മൺ മറഞ്ഞ ഭാഷാ കവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) - ചെന്നിത്തല കൃഷ്ണയ്യർ.
1963 – മൺ മറഞ്ഞ ഭാഷാ കവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) – ചെന്നിത്തല കൃഷ്ണയ്യർ.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: മൺമറഞ്ഞ ഭാഷാ കവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) 
  • രചന: ചെന്നിത്തല കൃഷ്ണയ്യർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1963
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 216
  • അച്ചടി: India Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *