1982 – ആത്മകഥകൾ- സമരാവേശവും സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിഭയും – സി. കെ. മൂസ്സത്

1982 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഗ്രന്ഥാലോകം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആത്മകഥകൾ – സമരാവേശവും സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിഭയും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വി. എം. വിഷ്ണുഭാരതീയൻ എഴുതിയ അടിമകൾ എങ്ങിനെ ഉടമകളായി എന്ന ആത്മകഥയുടെയും നികോലായ് ഓസ്ട്രവ്സ്കി എഴുതി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത സമരതീച്ചൂളയിലൂടെ എന്ന നോവലിൻ്റെയും നിരൂപണമാണ് ലേഖന വിഷയം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1982 - ആത്മകഥകൾ - സമരാവേശവും സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിഭയും - സി. കെ. മൂസ്സത്
1982 – ആത്മകഥകൾ – സമരാവേശവും സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിഭയും – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ആത്മകഥകൾ – സമരാവേശവും സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിഭയും
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 6
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *