1982 - ആത്മകഥകൾ - സമരാവേശവും സർഗ്ഗാത്മക പ്രതിഭയും - സി. കെ. മൂസ്സത്