1963 - മൺ മറഞ്ഞ ഭാഷാ കവികൾ (ഒന്നാം ഭാഗം) - ചെന്നിത്തല കൃഷ്ണയ്യർ.