1969 – വിദ്യാലയാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1969 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കേരള ജേണൽ ഓഫ് എഡ്യുക്കേഷൻ ആനുകാലികത്തിൽ (പുസ്തകം 01 ലക്കം 02) സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ വിദ്യാലയാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ കലാലയാന്തരീക്ഷത്തെ കലുഷിതമാക്കുന്നതിനു പ്രേരകമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളെ സ്വാനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ലേഖകൻ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ബോധന മാധ്യമം, കലാലയത്തിലെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം, മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ സ്വാധീനം, ശാസ്ത്രചിന്തയുടെ കുറവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കലാലയാന്തരീക്ഷത്തിലെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായി ലേഖകൻ കരുതുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1969 - വിദ്യാലയാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്
1969 – വിദ്യാലയാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വിദ്യാലയാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ 
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1969
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *