1959 – അന്ത്യദീനങ്ങളും അന്ത്യകൂദാശകളും – ശൗര്യാരച്ചൻ

1959ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശൗര്യാരച്ചൻ രചിച്ച അന്ത്യ ദീനങ്ങളും അന്ത്യ കൂദാശകളും എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

രോഗങ്ങൾകൊണ്ടും, പീഢകൾ കൊണ്ടും അസ്വസ്ഥരായവർക്കും, മരണപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥനകൾ, ആശ്വാസവചനങ്ങൾ, മരണശേഷമുള്ള ആചാരങ്ങൾ, പ്രാർഥനകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

 1959 - അന്ത്യദീനങ്ങളും അന്ത്യകൂദാശകളും - ശൗര്യാരച്ചൻ
1959 – അന്ത്യദീനങ്ങളും അന്ത്യകൂദാശകളും – ശൗര്യാരച്ചൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അന്ത്യദീനങ്ങളും അന്ത്യകൂദാശകളും
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1959
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Mannanam
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 148
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *