1959 - അന്ത്യ ദീനങ്ങളും അന്ത്യ കൂദാശകളും - ശൗര്യാരച്ചൻ