1971 – ഇലഞ്ഞിപ്പൂ – മേരി ജോൺ തോട്ടം – സപ്തതി ഉപഹാരം

ശ്രദ്ധേയയായ മലയാള കവയിത്രി മേരി ജോൺ തോട്ടത്തിൻ്റെ (സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ഞ) സപ്തതിയാഘോഷ വേളയിൽ സപ്തതി ആഘോഷക്കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഇലഞ്ഞിപ്പൂ എന്ന സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.
സപ്തതി ആഘോഷത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്, പ്രസംഗങ്ങൾ, കവയിത്രിയെയും, അവരുടെ കവിതകളെയും കുറിച്ചള്ള പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങൾ, പൊതുസമ്മേളന ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്മരണികയിലെവിഷയങ്ങൾ.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1971 - ഇലഞ്ഞിപ്പൂ - മേരി - ജോൺ - തോട്ടം - സപ്തതി ഉപഹാരം
1971 – ഇലഞ്ഞിപ്പൂ – മേരി – ജോൺ – തോട്ടം – സപ്തതി ഉപഹാരം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: 1971 – ഇലഞ്ഞിപ്പൂ – മേരി – ജോൺ – തോട്ടം – സപ്തതി ഉപഹാരം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1971
  • അച്ചടി: India Press, Kottayam
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 156
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *