ശാസ്ത്രം ഗോളാന്തരങ്ങളിലേക്ക് – സി – കെ – മൂസ്സത്

ലോകചരിത്രത്തിലെ നൂതനാദ്ധ്യായമായ അമേരിക്കയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തെ കുറിച്ചും, സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ സാങ്കേതികതയെ കുറിച്ചും സി. കെ. മൂസ്സത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ആനുകാലികത്തിൽ എഴുതിയ ശാസ്ത്രം ഗോളാന്തരങ്ങളിലേക്ക് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രം ഗോളാന്തരങ്ങളിലേക്ക് - സി - കെ - മൂസ്സത്
ശാസ്ത്രം ഗോളാന്തരങ്ങളിലേക്ക് – സി – കെ – മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ശാസ്ത്രം ഗോളാന്തരങ്ങളിലേക്ക് 
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 06
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *