1971 – ഇലഞ്ഞിപ്പൂ – മേരി ജോൺ തോട്ടം – സപ്തതി ഉപഹാരം