1964 – ദൈവരാജ്യം ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ലക്കങ്ങൾ

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കോതമംഗലം രൂപതയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ദൈവരാജ്യം മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

സഭാ വാർത്തകൾ, പ്രാർത്ഥന സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ, ആരാധനാക്രമത്തിലെ നവീകരണ വിഷയങ്ങൾ, രൂപതയിലെ പ്രധാന പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തരുന്ന രൂപതാ ഡയറി മുതലായവയാണ് ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1964 -  ദൈവരാജ്യം ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ലക്കങ്ങൾ
1964 – ദൈവരാജ്യം ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ 12 പുസ്തകത്തിൻ്റെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

  • പേര്: ദൈവരാജ്യം – ജനുവരി – പുസ്തകം 03 ലക്കം 01
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • അച്ചടി:  Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 2

  • പേര്: ദൈവരാജ്യം – ഫെബ്രുവരി – പുസ്തകം 03 ലക്കം 02
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 3

  • പേര്:  ദൈവരാജ്യം – മാർച്ച് – പുസ്തകം 03 ലക്കം 03  
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  08
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 4

  • പേര്:  ദൈവരാജ്യം – ഏപ്രിൽ –  പുസ്തകം 03 ലക്കം 04
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • അച്ചടി:  Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 5

  • പേര്: ദൈവരാജ്യം – മേയ് – പുസ്തകം 03 ലക്കം 05
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 6

  • പേര്: ദൈവരാജ്യം – ജൂൺ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 06
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 08
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 7

  • പേര്: ദൈവരാജ്യം -ജൂലായ് –  പുസ്തകം 03 ലക്കം 07
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 8

  • പേര്:  ദൈവരാജ്യം – ആഗസ്റ്റ് – പുസ്തകം 03 ലക്കം 08
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 08
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 9

  • പേര്:  ദൈവരാജ്യം – സെപ്തംബർ -പുസ്തകം 03 ലക്കം 09
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം:  16
  • അച്ചടി:  Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 10

  • പേര്: ദൈവരാജ്യം  –  ഒക്ടോബർ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 10
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 08
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 11

  • പേര്: ദൈവരാജ്യം  – നവംബർ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 11
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 04
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

രേഖ 12

  • പേര്:  ദൈവരാജ്യം – ഡിസംബർ – പുസ്തകം 03 ലക്കം 12
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 10
  • അച്ചടി: Mar Mathews Press, Kothamangalam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *