1947 – ദണ്ഡവിമോചനവും ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയും

1947ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദണ്ഡവിമോചനവും ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയും എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ചില പ്രധാന അവകാശങ്ങളുടെയും ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളുടെയും സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1947 - ദണ്ഡവിമോചനവും ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയും
1947 – ദണ്ഡവിമോചനവും ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയും

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്:  ദണ്ഡവിമോചനവും ഫ്രാൻസിസ്കൻ മൂന്നാം സഭയും
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 34
  • അച്ചടി: St. Joseph’s I S Press, Elthuruth
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *