1958 – അസ്സംഷൻ കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി – സ്മരണിക

1958 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ  അസ്സംഷൻ കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി  സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1957-58 അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്, സചിത്ര ലേഖനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലും, മലയാളത്തിലും ഉള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1958 - അസ്സംഷൻ കോളേജ് ചങ്ങനാശേരി സ്മരണിക

1958 – അസ്സംഷൻ കോളേജ് ചങ്ങനാശേരി സ്മരണിക

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അസ്സംഷൻ കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്മരണിക
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1958
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 150
  • അച്ചടി: St.Joseph’s Orphanage Press, Changanachery
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *