1880 – സാവിത്രീ ചരിതം

1880 ൽ മക്കൊത്ത കൃഷ്ണമെനവൻ രചിച്ച സാവിത്രീ ചരിതം എന്ന കഥകളിപ്പാട്ട് കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1880 - സാവിത്രീ ചരിതം

1880 – സാവിത്രീ ചരിതം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: സാവിത്രീ ചരിതം
  • രചന: മക്കൊത്ത കൃഷ്ണമെനവൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1880
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 38
  • അച്ചടി: Kerala Mithram Achukoodam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *