1910 – ഭാഷാഭൂഷണം – എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

1910ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എ. ആർ. രാജരാജ വർമ്മ രചിച്ച ഭാഷാ ഭൂഷണം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. മലയാള ഭാഷയിലെ അലങ്കാര ശാസ്ത്രമാണ് ഉള്ളടക്കം. ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നതു വരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഗ്രന്ഥ കർത്താവ് ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1910 - ഭാഷാഭൂഷണം - എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
1910 – ഭാഷാഭൂഷണം – എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഭാഷാഭൂഷണം
  • രചന:  എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1910
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 176
  • അച്ചടി: Kerala Kalpadrumam mudralayam 
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *