1905 – കൎമ്മെല കുസുമം – 1905 ഏപ്രിൽ, മെയ്,ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങൾ

സീറോ-മലബാർ സഭയിലെ സന്ന്യാസസമൂഹമായ CMI സഭയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ആയ കൎമ്മെല കുസുമം മാസികയുടെ 1905 ൽ ഇറങ്ങിയ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. സഭയുടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, സുവിശേഷ വിവരണങ്ങൾ, ലോകവാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ഓരോ ലക്കങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1905 – കൎമ്മെല കുസുമം – 1905 ഏപ്രിൽ, മെയ്,ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങൾ
1905 – കൎമ്മെല കുസുമം – 1905 ഏപ്രിൽ, മെയ്,ആഗസ്റ്റ് ലക്കങ്ങൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ 3 രേഖകളുടെയും മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

രേഖ 1

  • പേര്: കൎമ്മെല കുസുമം – പുസ്തകം ൩ ലക്കം ൨ – ൧൯൦൫ ഏപ്രിൽ
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 2

  • പേര്: 1905 – കൎമ്മെല കുസുമം – പുസ്തകം ൩ ലക്കം ൩ – ൧൯൦൫ മെയ്
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

രേഖ 3

  • പേര്: 1905 – കൎമ്മെല കുസുമം – പുസ്തകം ൩ ലക്കം ൬ – ൧൯൦൫ ആഗസ്റ്റ്
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *