1981 – ശങ്കാരാചര്യർ – സി.കെ. മൂസ്സത്

1981ൽ സി കെ മൂസ്സത് രചിച്ച ശങ്കാരാചര്യർ എന്ന ആദി ശങ്കരൻ്റെ ജീവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിവിധ സീരീസുകളിലായി ഡി സി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ  പുസ്തകങ്ങളാണ് മഹച്ചരിതമാലയിലെ കൃതികൾ.. അതിലെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത് പുസ്തകമാണ് സി. കെ. മൂസ്സത് രചിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ എന്ന കൃതി.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1981 - ശങ്കാരാചര്യർ - സി.കെ. മൂസ്സത്
1981 – ശങ്കാരാചര്യർ – സി.കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ശങ്കാരാചര്യർ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1981
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 108
  • അച്ചടി: D.C. Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *