2019 – ഭാഷയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ – സ്കറിയാ സക്കറിയ – ജോസഫ് സ്കറിയ

2019 ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ Kerala Private College Teacher മാസികയിൽ (ലക്കം 271) സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ അദ്ധ്യാപനത്തിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച്,  ജോസഫ് സ്കറിയ സ്കറിയ സക്കറിയയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖസംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഡോക്കുമെൻ്റെഷൻ ആയ ഭാഷയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2019 - ഭാഷയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ - സ്കറിയാ സക്കറിയ - ജോസഫ് സ്കറിയ
2019 – ഭാഷയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ – സ്കറിയാ സക്കറിയ – ജോസഫ് സ്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഭാഷയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
  • രചന: സ്കറിയാ സക്കറിയ/ജോസഫ് സ്കറിയ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2019
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 15
  • പ്രസാധനം: Kerala Private College Teachers Association
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *