1929 – ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം

കാനൻ ഗിൽബർട്ട് (Canon Gilbert) രചിച്ച The Love of Jesus or Visits to the Blessed Sacrament എന്ന കൃതിയുടെ മലയാളപരിഭാഷയായ ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥിമിത്രം ഉടമയായ  ഫിലിപ്പ് പാൽമർ ആണ് ഈ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. (ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായിട്ടില്ല).

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1929 - ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം - രണ്ടാംഭാഗം
1929 – ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഈശോയുടെ സ്നേഹം അഥവാ ദിവ്യകാരുണ്യസന്ദർശനം – രണ്ടാംഭാഗം
  • രചന: കാനൻ ഗിൽബർട്ട്/ഫിലിപ്പ് പാൽമർ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1929
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 130
  • അച്ചടി: S.D.P. Works Ltd., Alleppy
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *