1927 – വാൽമീകി രാമായണം – സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ

1927ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ രചിച്ച വാൽമീകി രാമായണം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

രമേശ് ചന്ദ്രദത്തൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പദ്യരൂപത്തിലുള്ള വാൽമീകി രാമായണത്തിൻ്റെ ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള മലയാള വിവർത്തനമാണ് ഈ കൃതി. രാമായണത്തിലുള്ള അനേകം പ്രക്ഷിപ്തകഥകളെയും, അപ്രധാനങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളെയും പ്രതിപാദിക്കാതെ രാമചരിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് രചയിതാവ് ആമുഖോപന്യാസത്തിൽ പറയുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1927 - വാൽമീകി രാമായണം - സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ
1927 – വാൽമീകി രാമായണം – സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വാൽമീകി രാമായണം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1927
  • രചന:  സി. വി. കുഞ്ഞുരാമൻ
  • അച്ചടി: Vidyabhivardhini Press
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 296
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *