വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങോട്ട് – ഒരടി മുന്നോട്ട് രണ്ടടി പിന്നോട്ട് – സി. കെ. മൂസ്സത്

സ്മരണിക ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങോട്ട് – ഒരടി മുന്നോട്ട് രണ്ടടി പിന്നോട്ട് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് അവശ്യം വേണ്ട അഴിച്ചുപണിയെ കുറിച്ചാണ് ലേഖനം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങോട്ട് - ഒരടി മുന്നോട്ട് രണ്ടടി പിന്നോട്ട് - സി. കെ. മൂസ്സത്
വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങോട്ട് – ഒരടി മുന്നോട്ട് രണ്ടടി പിന്നോട്ട് – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങോട്ട് – ഒരടി മുന്നോട്ട് രണ്ടടി പിന്നോട്ട്
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *