1955 – പുണ്യരത്നങ്ങൾ – സിറിയക്ക് കണ്ടത്തിൽ

1955 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിറിയക്ക് കണ്ടത്തിൽ എഴുതിയ പുണ്യരത്നങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ 16 വിശുദ്ധന്മാരുടെ ലഘു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പുകളാണ് എസ്. എച്ച്.  ലീഗ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം’

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1955 - പുണ്യരത്നങ്ങൾ - സിറിയക്ക് കണ്ടത്തിൽ
1955 – പുണ്യരത്നങ്ങൾ – സിറിയക്ക് കണ്ടത്തിൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: പുണ്യരത്നങ്ങൾ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1955
  • രചന:  സിറിയക്ക് കണ്ടത്തിൽ
  • അച്ചടി: J.M.Press, Alwaye
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *