1950 – ജീജാഭായി അഥവാ ശിവാജിയുടെ മാതാവു്

ശിവാജിയുടെ അമ്മയായ ജീജാഭായിയെ പറ്റി എൻ.പി. ചെല്ലപ്പൻ നായർ രചിച്ച ജീജാഭായി അഥവാ ശിവാജിയുടെ മാതാവു് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1950 - ജീജാഭായി അഥവാ ശിവാജിയുടെ മാതാവു്
1950 – ജീജാഭായി അഥവാ ശിവാജിയുടെ മാതാവു്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ജീജാഭായി അഥവാ ശിവാജിയുടെ മാതാവു്
 • രചന: എൻ.പി. ചെല്ലപ്പൻ നായർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1950
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 96
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1890 – Dialogues in English, Latin, and Maleyalam for the use of Schools

സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ലത്തീൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രചിച്ച Dialogues in English, Latin, and Maleyalam എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലീടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. സ്കൂളുകളിലെ ഉപയോഗത്തിനായാണ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സ്കൂളുകളാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സംഭാഷണം അതിനു നേരെ ലത്തീനിലുള്ള സംഭാഷണം എന്നിങ്ങനെ ഇടതു പേജിലും, മലയാള സംഭാഷണം വലതു പേജിലും  ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.  പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം മൊത്തം ഈ വിധത്തിലാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1890ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഒരു Carmelite Missionary എന്ന് മാത്രമാണ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടൈറ്റിൽ പേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് മാറ്ററിലെ കുറച്ച് പേജുകളും ഉള്ളടക്കത്തിലെ ആദ്യത്തെ 6 പേജുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കുറവ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1890 - Dialogues in English, Latin, and Maleyalam for the use of Schools
1890 – Dialogues in English, Latin, and Maleyalam for the use of Schools

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: Dialogues in English, Latin, and Maleyalam for the use of Schools
 • രചന: A Carmelite Missionary
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1890
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 202
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

 

1946 – ബർണദെ – എൽ.സി. ഐസക്ക്

കത്തോലിക്കസഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധയായ ബർണദീത്ത സുബീരുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബർണദെ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകം Franz Werfelൻ്റെ The Song of Bernadette എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദിതനായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചനാശൈലി ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന സൂചന ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭപ്രസ്താവനകളിൽ കാണുന്നു. എൽ.സി. ഐസക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1946 - ബർണദെ - എൽ.സി. ഐസക്ക്
1946 – ബർണദെ – എൽ.സി. ഐസക്ക്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ബർണദെ
 • രചന: എൽ.സി. ഐസക്ക്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1946
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 232
 • അച്ചടി: S.F.S. Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1934 – വിശുദ്ധ മോനിക്ക അഥവാ മാതൃകാമാതാവു – എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്

ക്രൈസ്തവസഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധയും വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിന്റെ മാതാവുമായ മോനിക്കയുടെ ജീവചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മോനിക്ക അഥവാ മാതൃകാമാതാവു എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  (ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി കിട്ടിയ പുസ്തകത്തിൽ ശീർഷകത്താൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്)

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1934 - വിശുദ്ധ മോനിക്ക അഥവാ മാതൃകാമാതാവു - എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്
1934 – വിശുദ്ധ മോനിക്ക അഥവാ മാതൃകാമാതാവു – എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: വിശുദ്ധ മോനിക്ക അഥവാ മാതൃകാമാതാവു
 • രചന: എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1934
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 132
 • അച്ചടി: S.M. Press, Athirampuzha
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1940 – വിശുദ്ധ റീത്താ – കെ. എ. പോൾ

കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു വിശുദ്ധയായ കാസിയായിലെ റീത്തയുടെ ജീവചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റീത്താ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ആണെന്ന് ആമുഖപ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കെ.എ. പോൾ ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസിയായിലെ റീത്തയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരം ഈ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിലും ലഭ്യമാണ്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1940 - വിശുദ്ധ റീത്താ - കെ. എ. പോൾ
1940 – വിശുദ്ധ റീത്താ – കെ. എ. പോൾ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: വിശുദ്ധ റീത്താ
 • രചന/പരിഭാഷ: കെ. എ. പോൾ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1940
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 106
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

2017 – ഓർമയുടെ പകർന്നാട്ടം – സ്കറിയ സക്കറിയ

2017 ജനുവരി മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എഴുത്ത് മാസികയിൽ (പുസ്തകം 2 ലക്കം 3) ഓർമ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ഓർമയുടെ പകർന്നാട്ടം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2017 - ഓർമയുടെ പകർന്നാട്ടം - സ്കറിയ സക്കറിയ
2017 – ഓർമയുടെ പകർന്നാട്ടം – സ്കറിയ സക്കറിയ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ഓർമയുടെ പകർന്നാട്ടം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2017
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
 • Publisher: Loyola Institute of Peace and International Relations
 • അച്ചടി: Sterling Print House, Kochi
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1912 – നാളികേരം – എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള

നാളികേരത്തെ പറ്റി ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങൾ പലയിടത്ത് നിന്നായി സമാഹരിച്ച് എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാളികേരം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി നിരവധി പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ച ടോണി ആൻ്റണി മാഷ് ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1912 - നാളികേരം - എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള
1912 – നാളികേരം – എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: നാളികേരം
 • സമാഹരണം: എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1912 (M.E. 1087)
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 144
 • അച്ചടി: Vidyabhivardhini Press, Kollam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1899 – സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം – കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ

കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ രചിച്ച സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  മലയാളത്തിലൂടെ സുറിയാനി ലിപിയും ഭാഷയും  പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1899 - സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം - കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ
1899 – സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം – കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: സുറിയാനി വ്യാകരണപ്രവെശനം
 • രചന: കുറ്റിക്കാട്ടു പൌലൊസ് കത്തനാർ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1899
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 216
 • അച്ചടി: St. Joseph’s B.O. Industrial School Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1926 – ബനീഞ്ഞാ കൊൺസൊലാത്താ – ജോൺ കടവിൽ

കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സവിശേഷമായ അദ്ധ്യാത്മികജീവിതം നയിച്ച ഒരു സന്ന്യാസിനിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബനീഞ്ഞാ കൊൺസൊലാത്താ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. എറണാകുളം സെൻ്റ് തെരസേസ് കോളേജിലെ മലയാളം ലക്ചറർ ആയിരുന്ന എലിസബത്തു് ഉതുപ്പു് ആണ് ഇതിൻ്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടിരുന്ന പെൺകുട്ടി വിശുദ്ധയായി വിശുദ്ധയായി ഉയർത്തെപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളൊന്നും തിരച്ചലിൽ ലഭ്യമായില്ല.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1926 - ബനീഞ്ഞാ കൊൺസൊലാത്താ - ജോൺ കടവിൽ
1926 – ബനീഞ്ഞാ കൊൺസൊലാത്താ – ജോൺ കടവിൽ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പേര്: ബനീഞ്ഞാ കൊൺസൊലാത്താ
 • രചന/പരിഭാഷ: ഫാദർ ജോൺ കടവിൽ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1926
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 66
 • അച്ചടി: The Catholic Mission Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1965 – കുപ്പിവള (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1965ൽ S.S. രാജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ കുപ്പിവള എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിനു ഒപ്പം ഇറങ്ങിയ സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കോപ്പി ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1965 - കുപ്പിവള (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1965 – കുപ്പിവള (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

 

ഈ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണികളും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.പേര്: ആദ്യകിരണങ്ങൾ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

 • അച്ചടി: P.C. Press, Kottayam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി