2014 – മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം – മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

2014 ൽ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം – മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം, മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നീ രണ്ടു പ്രശസ്തകൃതികളുടെ ഒരുമിച്ചു ചേർത്തുള്ള പുനഃപസിദ്ധീകരണമാണ് ഈ പുസ്തകം. ഈ കൃതികൾ ഒരുമിച്ചും വെവ്വേറെയേയായും ഇതിനു മുൻപ് പലതവണ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂലകൃതികൾ അടക്കമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പലപതിപ്പുകൾ ഇതിനകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവിടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ സ്കറിയ സക്കറിയ എഴുതിയ ദീർഘമായ പഠനവും ലഭ്യമാണ്.

ഡോ. സ്കറിയാ സക്കറിയയുടെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ലേഖനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

2014 - മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം - വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം - ഗുണ്ടർട്ട്
2014 – മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം – വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – ഗുണ്ടർട്ട്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്:  ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം – മലയാളവ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
  • രചന: Herman Gundert
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2014
  • പ്രസാധകർ: S P C S, Kottayam
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 508
  • അച്ചടി: M.P. Paul Smaraka Offset Printing Press, Kottayam
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *