2004 – സർഗ്ഗസ്പന്ദനം – ധർമ്മാരാം കോളേജ്

2004 ൽ ധർമ്മാരാം കോളേജ് രണ്ടാം വർഷ തത്വശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർഗ്ഗസ്പന്ദനം  എന്ന കയ്യെഴുത്ത് സ്മരണികയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വൈദികരുടെയും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സർഗ്ഗ സൃഷ്ടികളാണ് ഈ കയ്യെഴുത്തു സ്മരണികയിലെ ഉള്ളടക്കം.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

2004 - സർഗ്ഗസ്പന്ദനം - ധർമ്മാരാം കോളേജ്
2004 – സർഗ്ഗസ്പന്ദനം – ധർമ്മാരാം കോളേജ്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: സർഗ്ഗസ്പന്ദനം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 2004
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 360
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *