1987 – കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) – സി.കെ. മൂസത്

സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനി, എഴുത്തുകാരൻ, പത്രപത്രപ്രവർത്തകൻ, വാഗ്മി എന്നീ വ്യത്യസ്തനിലകളിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്ന കെ. മാധവൻ നായരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി 1980കളുടെ അവസാനം സി.കെ. മൂസത് രചിച്ച കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1987 - കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) - സി.കെ. മൂസത്
1987 – കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം) – സി.കെ. മൂസത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: കെ. മാധവൻ നായർ (ജീവചരിത്രം)
  • രചന: സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1987
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 324
  • അച്ചടി: Mathrubhumi M.M. Press, Calicut
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *