1983 – ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക് – സി. കെ. മൂസ്സത്

1983 മേയ് മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പുണ്യഭൂമി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

വി. ടി. യോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണരംഗത്തും, കേളപ്പജിയോടൊപ്പം ഡിസ്ട്രിക് ബോർഡ് ഭരണരംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ച സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ് വെള്ളിനേഴി ഒളപ്പമണ്ണ മനയിലെ ഒ. എം. സി. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി. ഋഗ് വേദത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള സി. കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ ലേഖനമാണ് ഇത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1983 - 'വേദരശ്മി'യിൽ നിന്ന് 'വേദഭാഷ്യ'ത്തിലേക്ക് - സി. കെ. മൂസ്സത്

1983 – ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക് – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ‘വേദരശ്മി’യിൽ നിന്ന് ‘വേദഭാഷ്യ’ത്തിലേക്ക്
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1983
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *