1983 - 'വേദരശ്മി'യിൽ നിന്ന് 'വേദഭാഷ്യ'ത്തിലേക്ക് - സി. കെ. മൂസ്സത്