1982 – വിനോബാജിയുടെ ഗീതാപ്രവചനം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1982 ലെ പ്രഗതി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ വിനോബാജിയുടെ ഗീതാപ്രവചനം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1932 ഫെബ്രുവരി – ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വിനോബാജിയുടെ ജെയിൽ വാസ സമയത്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സ്വതന്ത്ര്യ സമര സഖാക്കളോട് ഭഗവദ്ഗീതയെ കുറിച്ചു നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമാണ് പിന്നീട് ഗീതാപ്രവചനം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഗീതാപ്രവചനത്തിൻ്റെ സുവർണ്ണ ജുബിലി പ്രമാണിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൗനാർ ആശ്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്മരണികയിൽ വന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിന് ലേഖകൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഇത്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1982 - വിനോബാജിയുടെ ഗീതാപ്രവചനം

1982 – വിനോബാജിയുടെ ഗീതാപ്രവചനം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: വിനോബാജിയുടെ ഗീതാപ്രവചനം
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1982
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 5
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *