1978 – യോഗക്ഷേമത്തിൻ്റെ യുഗധർമ്മം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1978 ൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ യോഗക്ഷേമത്തിൻ്റെ യുഗധർമ്മം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഏതു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന വിവരം ലഭ്യമല്ല.

നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടി1908 ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യോഗക്ഷേമസഭ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചു. എഴുപതു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പുതിയ രൂപത്തിൽ സഭ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച വേളയിൽ, മാറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭക്ക് ഏറ്റെടുത്തു നടത്താവുന്ന സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുകയാണ് ലേഖകൻ.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1978 - യോഗക്ഷേമത്തിൻ്റെ യുഗധർമ്മം - സി. കെ. മൂസ്സത്
1978 – യോഗക്ഷേമത്തിൻ്റെ യുഗധർമ്മം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: യോഗക്ഷേമത്തിൻ്റെ യുഗധർമ്മം
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1978
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 2
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *