1978 - യോഗക്ഷേമത്തിൻ്റെ യുഗധർമ്മം - സി. കെ. മൂസ്സത്