1976 – ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1976ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  വിശാലകേരളം ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കവി, വ്യാഖ്യാതാവ്, ഗദ്യകാരൻ, സംഗീതമർമ്മജ്ഞൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനായ ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടിയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും സാഹിത്യ രംഗത്തെ സംഭാവനകളെയും വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിൽ. കേരള ശാകുന്തളം, ഉത്തര രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, സംഗീതചന്ദ്രിക എന്നീ പ്രശസ്ത കൃതികളുടെ കർത്താവാണ് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1976 - ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം - സി. കെ. മൂസ്സത്
1976 – ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1976
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 9
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *