1976 - ആറ്റൂരിൻ്റെ സാഹിത്യജീവിതം - സി. കെ. മൂസ്സത്