1949 – ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5 ലക്കം 4

1949 ൽ കൊല്ലത്തു നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ടാഗോർ എന്ന മാസികയുടെ അഞ്ചാം വാല്യത്തിന്റെ നാലാം ലക്കത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ശ്രീ. ടി. കെ. നാരായണക്കുറുപ്പ് ആണ് ഈ മാസികയുടെ പത്രാധിപർ.

മഹാകവിയുടെ മഹത്തായ ദർശനങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാംവണ്ണം നിലനിർത്തുന്നതിനും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുമായി ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി തുടങ്ങിയ ശ്രേഷ്ഠസാഹിത്യമാസികയായിരുന്നു ടാഗോർ മാസിക.

രാജൻ കൈലാസ് , കൊല്ലം ആണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

1949 ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5 ലക്കം 4
1949 ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5 ലക്കം 4

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാനിൽ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം

  • പേര്: ടാഗോർ മാസിക – പുസ്തകം 5 ലക്കം 4
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 60
  • പ്രസാധനം:T.K. Narayana Kurup
  • അച്ചടി: Sri Rama Vilas Press, Quilon
  • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *