1876 – നിവാതകവച കാലകെയ വധം – തുള്ളൽ കഥ

1876 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിവാത കവച കാലകെയ വധം എന്ന ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പാട്ടിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

രചയിതാവിൻ്റെ പേര് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നില്ല. കയ്യെഴുത്തിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെന്ന് എഴിതിയിട്ടുള്ളതിനാലും
കൃതി ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പാട്ടായതിനാലും അതു ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുവാനേ നിർവ്വാഹമുള്ളു.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

 1876 - നിവാതകവച കാലകെയ വധം - തുള്ളൽ കഥ
1876 – നിവാതകവച കാലകെയ വധം – തുള്ളൽ കഥ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: നിവാതകവച കാലകെയ വധം – തുള്ളൽ കഥ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1876
  • അച്ചടി: St. Thomas Press, Kochi
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 54
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *