1966 – മദ്രാസ് റ്റു പോണ്ടിച്ചേരി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1966 ൽ രവിചന്ദർ, നാഗേഷ്, കരുണാനിധി, കല്പന, മനോരമ, സുഗന്ധി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, ഭീം സിംഗ് സംവിധാനം ചെയ്ത മദ്രാസ് ടു പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - മദ്രാസ് റ്റു പോണ്ടിച്ചേരി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – മദ്രാസ് റ്റു പോണ്ടിച്ചേരി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്:  മദ്രാസ് റ്റു പോണ്ടിച്ചേരി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 10
 • അച്ചടി :National City Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1966 – കാതൽ പെടുത്തും പാട് (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1966 ൽ ജയശങ്കർ, കെ. ആദിത്യൻ, തങ്കവേലു, വാണിശ്രീ, ജയന്തി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, ജോസഫ് തളിയത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത കാതൽ പെടുത്തും പാട് എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - കാതൽ പെടുത്തും പാട് (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – കാതൽ പെടുത്തും പാട് (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്:  കാതൽ പെടുത്തും പാട്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി : P.C. Press, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1964 – കർണ്ണൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1964 ൽ ശിവാജി ഗണേശൻ, അശോകൻ,എൻ. ടി. രാമറാവു, മുത്തുരാമൻ,ദേവിക, സാവിത്രി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, ബി. ആർ പന്തലു സംവിധാനം ചെയ്ത കർണ്ണൻ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1964 - കർണ്ണൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1964 – കർണ്ണൻ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്:  കർണ്ണൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1964
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 20
 • അച്ചടി : Cinema Masika Printing & Publishing House, Kottayam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1967 – നെഞ്ചിരിക്കും വരെ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1967 ൽ ശിവാജി ഗണേശൻ, മുത്തുരാമൻ, കെ. ആർ. വിജയ, ഗീതാഞ്ജലി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, ശ്രീധർ സംവിധാനം ചെയ്ത നെഞ്ചിരിക്കും വരെ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1967 - നെഞ്ചിരിക്കും വരെ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1967 – നെഞ്ചിരിക്കും വരെ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്:  നെഞ്ചിരിക്കും വരെ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി : C.P. Press, Ernakulam
 • സ്കാനുകൾ ലഭ്യമായ താൾ: കണ്ണി

1967 – ഭാഗ്യമുദ്ര (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

പ്രേം നസീർ, അടൂർ ഭാസി, മുതുകുളം, കെ. ആർ. വിജയ, മീന, സുകുമാരി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച്, എം. എ. വി രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1967 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഭാഗ്യമുദ്ര എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1967 - ഭാഗ്യമുദ്ര (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1967 – ഭാഗ്യമുദ്ര (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഭാഗ്യമുദ്ര 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: C.P. Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1965 – കുഴന്തയും ദൈവവും (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

1965 ൽ ജയ് ശങ്കർ, നാഗേഷ്, സുന്ദരരാജൻ, വരലക്ഷി, ശാന്ത, ബേബി പദ്മിനി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച, കൃഷ്ണൻ പഞ്ചു സംവിധാനം ചെയ്ത കുഴന്തയും ദൈവവും എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഇതോടെ സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ അൻപതാമത്തെ പാട്ടുപുസ്തകമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1965 - കുഴന്തയും ദൈവവും (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1965 – കുഴന്തയും ദൈവവും (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കുഴന്തയും ദൈവവും
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1965
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: Vimala Printers, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1967 – ഭക്തപ്രഹ്ളാദ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

എസ്സ്.വി. രങ്കറാവു, അജ്ഞലീദേവീ, ബേബി റോജാരമണി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച്, സി.എച്ച്. നാരായണമൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത് 1967 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഭക്തപ്രഹ്ളാദ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ, തമിഴ് ഡബ് വേഷനിലെ തമിഴ് പാട്ടുകൾ മലയാളലിപിയിൽ ആക്കിയതും ഒപ്പം കഥാ സാരവും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1967 - ഭക്തപ്രഹ്ളാദ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1967 – ഭക്തപ്രഹ്ളാദ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: ഭക്തപ്രഹ്ളാദ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 14
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1969 – കുരുതിക്കളം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

സത്യൻ, മധു, എസ്.പി.പിള്ള, ബഹദൂർ,ഷീല, അംബിക, ശോഭ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച്, എ.കെ.സഹദേവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1969 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത കുരുതിക്കളം എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1969 - കുരുതിക്കളം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1969 – കുരുതിക്കളം (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: കുരുതിക്കളം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1969
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • അച്ചടി: Usha Printers, Kochi
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

1967 – സഹധൎമ്മിണി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

സത്യൻ, ആദിത്യൻ, അടൂർ ഭാസി, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ,ഉഷാകുമാരി, പങ്കജവല്ലി തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച്, പി എ തോമസ്സ് സംവിധാനം ചെയ്ത് 1967 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത സഹധർമ്മിണി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1967 - സഹധൎമ്മിണി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1967 – സഹധൎമ്മിണി (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: സഹധൎമ്മിണി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1967
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: C.P. Press, Ernakulam
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

1966 – പ്രിയതമ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

പ്രേം നസീർ, തിക്കുറിശ്ശി, എസ്.പി.പിള്ള, അടൂർ ഭാസി, ശാന്തി, ഷീല, ആറന്മുള പൊന്നമ്മ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച്, സുബ്രഹ്മണ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത് 1966 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത പ്രിയതമ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ സാരവും പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിനിമാ പാട്ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രശസ്ത പുസ്തകചരിത്രകാരനും സാഹിത്യനിരൂപകനുമായ പി.കെ. രാജശേഖരൻ ആണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത്.

നമ്മുടെ പഴയസിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാട്ടുപുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പദ്ധതിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രാഥമീകവിവരത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് കാണുക.

1966 - പ്രിയതമ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)
1966 – പ്രിയതമ (സിനിമാ പാട്ടുപുസ്തകം)

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

 • പേര്: പ്രിയതമ 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1966
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 12
 • അച്ചടി: Ecumenical Press, Trivandrum
 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി