1981 – നിലാവും നിഴലും – സി. കെ. മൂസ്സത്

1981 നവംബർ മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുരുദേവൻ ആനുകാലികത്തിലെ ഗ്രന്ഥനിരൂപണം പംക്തിയിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ നിലാവും നിഴലും എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ആശാൻ ശതാബ്ദി സമയത്ത് പുറത്തുവന്ന പല കൃതികൾക്കും സാഹിത്യ നിലവാരം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് കുറെ പുസ്തകങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചികൊണ്ട് ലേഖകൻ വിശദമാക്കുന്നത്. ആശാൻ കവിതകളെ കുറിച്ച് കെ. ആർ തിരുനിലം, ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻ പിള്ള, കായംകുളം മുരളി തുടങ്ങിയവരുടെ കൃതികൾ വിമർശന വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1981 - നിലാവും നിഴലും - സി. കെ. മൂസ്സത്
1981 – നിലാവും നിഴലും – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: നിലാവും നിഴലും 
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1981
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *