1977 – മാധ്യമ മാറ്റം എന്തിന് എങ്ങിനെ – സി കെ മൂസ്സത്

1977 മാർച്ച് മാസത്തിലെ വിജ്നാനകൈരളി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ മാധ്യമ മാറ്റം എന്തിന് എങ്ങിനെ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. സർവ്വകലാശാലാ രംഗത്തെ അധ്യയന ഭാഷ മലയാളമാകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് ലേഖനം വെളിച്ചം വീശുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1977 - മാധ്യമ മാറ്റം എന്തിന് എങ്ങിനെ - സി കെ മൂസ്സത്

1977 – മാധ്യമ മാറ്റം എന്തിന് എങ്ങിനെ – സി കെ മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: മാധ്യമ മാറ്റം എന്തിന് എങ്ങിനെ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1977
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *