1977 – ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1975 ഏപ്രിൽ 19 ന് വിജയപ്രദമായി വിക്ഷേപിച്ച ആര്യഭട്ട സ്പേസ് സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സി. കെ. മൂസ്സത് കുങ്കുമം ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ജൂൺ ലക്കത്തിൽ എഴുതിയ ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ വിഭവ പര്യവേഷണം, സമുദ്രോല്പന്ന നിരീക്ഷണം, വാർത്താവിതരണ സൗകര്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന ലേഖനം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1977 - ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം - സി. കെ. മൂസ്സത്
1977 – ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ആര്യഭട്ടൻ്റെ സന്ദേശം 
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1977
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 6
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *