1975 – ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1973 ലെ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് സുവനീറിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

മലയാളത്തിലെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തെ പറ്റി സി. കെ. മൂസ്സത്, വി. എം. എൻ. നമ്പൂതിരിപ്പാട്, വി. കെ. ദാമോദരൻ, ഡോ. കെ വേലായുധൻ നായർ എന്നിവർ നടത്തിയ ചർച്ചയാണ് വിഷയം. ഗണിത ശാസ്ത്രം, ജൈവശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, മനശ്ശാസ്ത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രമേഖലകളിലുണ്ടായ പ്രഗൽഭരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

 1975 - ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ - സി. കെ. മൂസ്സത്
1975 – ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ശാസ്ത്ര സാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ 
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 18
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *