1975 – ഭരണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1975 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭരണചക്രം ആനുകാലികത്തിൻ്റെ ഭരണഭാഷാ വിശേഷാൽപതിപ്പിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ഭരണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം വരെ കേരളത്തിൽ പൊതുവേയും, രാജഭരണം നടന്നിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലും മലയാളമായിരുന്നു ഭരണഭാഷ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ അതിനു മാറ്റം വരുകയും, ഭരണഭാഷ ഇംഗ്ളീഷാകുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ചരിത്രവും, ഭരണഭാഷ വീണ്ടും മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ലേഖകൻ.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1975 - ഭരണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ - സി. കെ. മൂസ്സത്
1975 – ഭരണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ഭരണം പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *