1975 – അക്ഷരസംഖ്യകൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1975 ഒക്ടോബർ മാസത്തെ വിജ്ഞാനകൈരളി ആനുകാലികത്തിൽ (പുസ്തകം 07 ലക്കം 05) സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ അക്ഷരസംഖ്യകൾ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പ്രാചീനഗണിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അക്കങ്ങളും സംഖ്യകളും ആക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടിയായതുകൊണ്ടുള്ള ദുർഗ്രാഹ്യതയെ ലേഖനം പരിശോധിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ അക്ക വ്യവസ്ഥയെയും, പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ അക്ക വ്യവസ്ഥയെയും അക്ഷരങ്ങളിൽ കൂടി എങ്ങിനെയാണ് സംവേദിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഉദാഹരണസഹിതം ലേഖകൻ പറഞ്ഞുതരുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1975 - അക്ഷരസംഖ്യകൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്

1975 – അക്ഷരസംഖ്യകൾ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അക്ഷരസംഖ്യകൾ
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1975
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 4
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *